Logo
   

Toerreglement

Art.1. Dit toer- en evenementen reglement is van toepassing op de door of namens Motormanie georganiseerde toerritten en evenementen.

Art.2. Motormanie, daaronder begrepen de toer- of evenementenorganisatie, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die een deelnemer aan een toerrit of evenement oploopt dan wel die een deelnemer aan een toerrit of evenement bewust of onbewust toebrengt aan derden.

Art.3. Het Motormanie Team behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer, wiens houding of handelen het evenement schade toe brengt dan wel voor de overige deelnemers en/of derden een gevaar is, van voortzetting van de toertocht of het evenement onmiddellijk uit te sluiten.

Art.4. Beslissingen van de toer- en evenementen organisatie zijn bindend.

Art.5. Deelnemers aan Motormanie geven bij voorbaat toestemming om, van hun gemaakte foto's, tijdens deze evenementen, te plaatsen op de Motormanie –site.

 

Inschrijving


Art.6. De deelname aan toerritten en evenementen is voorbehouden aan de vriend(inn)en van Motormanie. De evenementen- of toerorganisatie kan, in overleg met het Motormanie Team, besluiten ook niet Motormanie vriend(inn)en, onder nader te bepalen voorwaarden, te laten deelnemen aan toerrit of evenement.

Art.7. Voor het deelnemen aan meerdaagse evenementen dient men zich voor aanvang in te schrijven onder gebruikmaking van de daartoe bestemde inschrijvingsformulieren en op de wijze zoals op die formulieren is aangegeven.

Art.8. Voor het deelnemen aan andere dan meerdaagse evenementen en toerritten dient men zich vooraf in te schrijven op de daartoe bestemde inschrijflijsten die zich bij de organisatie van de toerrit of het evenement bevinden.

Art.9. Indien aan de deelname aan een toerrit of evenement inschrijfgeld is verbonden is de inschrijving tot deelname pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Art.10. Indien het aantal deelnemers aan een toerrit of evenement naar het oordeel van de organisatie niet voldoende is kan de organisatie besluiten de toerrit of het evenement niet te laten plaatsvinden. Eventueel reeds ontvangen inschrijfgelden worden gerestitueerd.

Art.11. Indien het aantal deelnemers aan een toerrit of evenement het aantal beschikbare plaatsen overtreft zal inschrijving plaatsvinden in volgorde van binnenkomst.

Art.12. Het staat iedere deelnemer vrij om bij meerdaagse evenementen, voor eigen rekening, elders te overnachten.

Art.13. Bij een eventuele afmelding wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Wel kan de plaats worden ingenomen door een plaatsvervanger die overigens aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoet.

Uitrustingseisen ter zake van het motorrijwiel


Art.14. De motorrijwielen dienen in goede conditie te zijn en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven uitrustingeisen.

Voorwaarden ten aanzien van de deelnemers


Art.15. De deelnemers dienen over de benodigde geldige documenten te beschikken. Voor deelnemers die het motorrijwiel besturen betreffen dit voor toerritten en evenementen binnen Nederland: het kentekenbewijs, het rijbewijs en een verzekeringsbewijs. Voor het buitenland dienen deze documenten te worden aangevuld met het paspoort of een toeristenkaart, eventueel benodigde visa, het internationale rijbewijs en de zogenaamde Groene Kaart. Voor deelnemers die het motorrijwiel niet besturen doch deelnemen als duopassagier kan binnen Nederland worden volstaan met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Voor het buitenland dient dit te worden aangevuld met paspoort of een toeristenkaart en de eventueel benodigde visa.

Art.16. Tijdens de toerritten en/of de evenementen zijn de wettelijke (verkeers)regels van toepassing. De als gevolg van niet nakoming van deze regels door de wettelijke instanties opgelegde boetes en dergelijke komen voor rekening en risico van degene die een overtreding heeft begaan.

Art.17. De inschrijver verklaart met het invullen van het inschrijfformulier danwel de inschrijflijst kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich hieraan gedurende de toerrit of het evenement te zullen houden.